Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2006-2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) έχει εισάγει και καθιερώσει τα επίσημα εθνικά στατιστικά στοιχεία για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά των σχετικών εκδόσεων του ΕΚΤ που παρουσιάζουν και αναλύουν τους βιβλιομετρικούς δείκτες με βάση αναφοράς τα επιστημονικά άρθρα των επιστημόνων που εργάζονται σε φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, όπως αυτά αποδελτιώνονται στη διεθνή βάση δεδομένων Web of Science για την περίοδο 2006-2020.

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εθνικής στατιστικής παρακολουθούμε τις διεθνές πρακτικές, συμμετέχουμε στην επιστημονική συζήτηση που διεξάγεται για τους βιβλιομετρικούς δείκτες και συνεχίζουμε με συστηματικό τρόπο να καταγράφουμε τη συγγραφική δραστηριότητα των επιστημόνων σε ελληνικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Λοιποί Δημόσιοι Φορείς, Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας) και αναδεικνύουμε τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του ελληνικού ερευνητικού συστήματος, εντάσσοντας τους βιβλιομετρικούς δείκτες στις επίσημες στατιστικές έρευνες της χώρας. Τα στοιχεία με τα οποία τροφοδοτούμε την επιστημονική κοινότητα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους διαμορφωτές της δημόσιας πολιτικής, τους ίδιους τους ερευνητές καθώς και τις διοικήσεις των πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών φορέων τόσο στον σχεδιασμό και εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών, όσο και στην εν γένει αποτίμηση της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Όπως και στις προηγούμενες σχετικές εκδόσεις, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε από τη διεπιστημονική ομάδα του ΕΚΤ για τον καθαρισμό των δεδομένων και την εξασφάλιση της ακρίβειας των παρεχόμενων στοιχείων, καθώς και στην παρουσίαση με δυναμικό τρόπο των επιμέρους γραφημάτων, πινάκων, κ.ά. 

Επιδίωξη και επίτευγμα του ΕΚΤ ήταν και παραμένει η αξιοποίηση των βιβλιομετρικών δεικτών στην παρακολούθηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), καθώς και η συμβολή της στατιστικής δραστηριότητάς μας στον σχεδιασμό των αντίστοιχων παρεμβάσεων δημόσιας πολιτικής για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Δρ. Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια ΕΚΤ