Συντελεστές

Συντελεστές

  • Δρ Εύη Σαχίνη
  • Δρ Νένα Μάλλιου
  • Δρ Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης
  • Δρ Μιχάλης Παπάζογλου
  • Κωνσταντίνος Σιουμάλας-Χριστοδούλου

Για την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού, για την υλοποίηση των οποίων εργάστηκαν οι:      

  • Ιωάννης Ξυδιάς - ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης
  • Γαλάτιος Σιγανος - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Παπάζογλου Μ., Σιουμάλας-Χριστοδούλου Κ. (2022), Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2006-2020: Βιβλιομετρική Ανάλυση Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου