2. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων: Συνολικοί Δείκτες

Το κεφάλαιο παρουσιάζει τους βιβλιομετρικούς δείκτες για το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων και καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή και τις επιδόσεις των δημοσιεύσεων στη διάρκεια μιας δεκαπενταετίας, από το 2006 έως το 2020, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις. Τα αναλυτικά δεδομένα για την ελληνική ερευνητική παραγωγή σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αντλούνται από τη βάση InCites της Web of Science.

Ακόμα, αποτυπώνει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΕΕ) και των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα διακρατικά δεδομένα για τη σύγκριση της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, αντλούνται από την εξειδικευμένη βάση NSI της Web of Science.  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους κυριότερους δείκτες των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων, όπως διαμορφώνονται την τελευταία πενταετία 2016-2020 της εξεταζόμενης περιόδου 2006-2020. Ο πίνακας παρουσιάζει, επίσης, επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2014-2018, παραθέτοντας έτσι την εξέλιξη των δεικτών σε σχέση με την τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποίησε το ΕΚΤ με στοιχεία έως το 2018. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, λόγω της συνεχούς επικαιροποίησης και του ευρετηριασμού νέων επιστημονικών περιοδικών στη βάση Web of Science, ο συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά που αντιστοιχούν σε φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα εμφανίζεται μεγαλύτερος και για τις προηγούμενες περιόδους, σε σχέση με όσα εμφανίζονται αντίστοιχα σε προηγούμενες βιβλιομετρικές εκδόσεις του ΕΚΤ.