2.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Tο 2020 καταγράφονται 18.577 επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων (affiliation=Greece) στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει η βάση Web of Science. Αυτή η επίδοση είναι η υψηλότερη κατ’ έτος επίδοση σε όλη την περίοδο 2006-2020. Τα δύο τελευταία έτη της περιόδου 2019 και 2020 καταγράφονται υψηλά ποσοστά αύξησης, 9,7% (από το 2018 στο 2019) και 10,1% (από το 2019 στο 2020) (Διάγραμμα 2.1.1).

Διάγραμμα 2.1.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Μια πρώτη προσέγγιση για την «παραγωγικότητα» του ελληνικού ερευνητικού συστήματος Ε&Α όσον αφορά τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται, δίνουν τα Διαγράμματα 2.1.2 και 2.1.3.  Με βάση τα διακρατικά δεδομένα της βάσης NSI της Web of Science, το Διάγραμμα 2.1.2 αποτυπώνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων για κάθε εκατομμύριο νομισματικής μονάδας που δαπανάται για Ε&Α στις χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση της σχετικής κατάταξης. Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 2.1.3 αποτυπώνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ερευνητή για κάθε χώρα. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην δέκατη ένατη θέση. 

 

 

Διάγραμμα 2.1.2

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.1.3

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Με εξαίρεση τα έτη 2013 και  2014, ο αριθμός των παραγόμενων δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2006-2020. Μετά το 2018, ο συντελεστής μεταβολής είναι σταθερά υψηλότερος από εκείνους που καταγράφονται κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ (Διάγραμμα 2.1.4).

 

Διάγραμμα 2.1.4

 

 

Μεγέθυνση

 

Το 2020, η Ελλάδα συμμετέχει στο 2,15% των επιστημονικών δημοσιεύσεων της ΕΕ, και στο 1,11% των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα διακρατικά δεδομένα της βάσης NSI της Web of Science. Όπως καταγράφεται στο Διάγραμμα 2.1.5, από το 2009 έως το 2015 τα μερίδια των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων και η θέση της Ελλάδας μειώνονται ελαφρά, τόσο στην ΕΕ όσο και στον ΟΟΣΑ. Από το 2016 και εφεξής τα μερίδια αυτά ακολουθούν αυξητική πορεία.  

 

Διάγραμμα 2.1.5

 

 

Μεγέθυνση

 

Με βάση τα διακρατικά δεδομένα της βάσης NSI της Web of Science, το 2020 το μερίδιο της Ελλάδας στο σύνολο των δημοσιεύσεων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ φτάνει το 1,11% (Διάγραμμα 2.1.6).

 

 

Διάγραμμα 2.1.6

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Με βάση τα διακρατικά δεδομένα της βάσης NSI της Web of Science, το 2020 η Ελλάδα παράγει 1.378 δημοσιεύσεις ανά κάτοικο (Διάγραμμα 2.1.7).

 

 

 

Διάγραμμα 2.1.7

 

 

 

Μεγέθυνση