6. Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕK

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς βιβλιομετρικούς δείκτες για Ερευνητικούς Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕK) που αποτελούν τη δεύτερη -σε αριθμό δημοσιεύσεων- κατηγορία ελληνικών φορέων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των συγκεκριμένων φορέων για την τελευταία πενταετία 2016-2020 της εξεταζόμενης περιόδου 2006-2020, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2014-2018, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ. 

 

 

 

 

 

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) δεν έχει συμπεριληφθεί στην ανάλυση