6.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΚ» προέρχονται από και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Το 2020 καταγράφονται 782 από το ΙΤΕ και 611 δημοσιεύσεις από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ και, ενώ με σημαντική διαφορά ακολουθούν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (Διάγραμμα 6.1.1).

 

Διάγραμμα 6.1.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 6.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Ερευνητικό Κέντρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2006 (2006=100) για την περίοδο 2006-2020.   

 

Διάγραμμα 6.1.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Για την πενταετία 2016-2020, ο αριθμός δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου και η συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΚ» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.1.3. Το ΙΤΕ 3.248 δημοσιεύσεις και μερίδιο 28,8%, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ καταγράφει 3.235 δημοσιεύσεις και μερίδιο 28,7%, και το ΕΚΕΤΑ 1.290 δημοσιεύσεις και μερίδιο 11,5% και το ΕΛΚΕΘΕ 1.133 και μερίδιο 10,1%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

 

 

Διάγραμμα 6.1.3

 

 

Μεγέθυνση