6.6 Συνεργασίες

Η εξέλιξη του αριθμού δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες για όλη την περίοδο 2006-2020 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.6.1, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τις διεθνείς στο Διάγραμμα 6.6.2.

 

Διάγραμμα 6.6.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.6.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2016-2020, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες  και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες διαμορφώνεται για κάθε Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΚ στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6.6.3.

Ο βαθμός δικτύωσης των περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων, όπως αποτυπώνεται στις συνεργασίες, ελληνικές και διεθνείς, καθώς και χωρίς συνεργασίες για την παραγωγή δημοσιεύσεων είναι υψηλός. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες, 81,1%, παρουσιάζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ τα ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες κυμαίνονται από 50,8% στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έως 78,6% στο ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες. 

 

 

Διάγραμμα 6.6.3

 

 

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα