Κατηγορίες Φορέων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών δημοσιεύσεων και οι κυριότεροι φορείς οι οποίοι επιτυγχάνουν τους υψηλότερους βιβλιομετρικούς δείκτες σε κάθε κατηγορία. Τα στοιχεία αναφέρονται στην τελευταία πενταετία 2016-2020 της εξεταζόμενης περιόδου 2006-2020.

 

Πανεπιστήμια:

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, και δεδομένης της ένταξης το 2019 των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) στα Πανεπιστήμια, οι δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων περιλαμβάνουν για τα έτη πριν το 2019 και τις δημοσιεύσεις των ΤΕΙ.

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2016-2020, είναι 19.962 (29,4%) και 14.527 (21,4%), αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 77,8% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου (79%), ενώ ακολουθούν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (78,3%), το ΕΜΠ (78%) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (77,9%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών:  Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 226.878 αναφορές καταγράφει μερίδιο 37,5%, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 137.323 αναφορές και μερίδιο 22,7%

Απήχηση δημοσιεύσεων: Για όλα τα Πανεπιστήμια την περίοδο 2016-2020, ο δείκτης απήχησης υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο. Τα Πανεπιστήμια τα οποία επιτυγχάνουν τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες απήχησης - με μικρό αριθμό δημοσιεύσεων - είναι η ΑΣΠΑΙΤΕ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης  (2,54, 1,61, 1,59 αντίστοιχα). 

 

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΚ:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΚ», το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Για την περίοδο 2016-2020 το ΙΤΕ παράγει 3.248 δημοσιεύσεις και μερίδιο 28,8% ενώ το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ καταγράφει 3.235 δημοσιεύσεις και μερίδιο 28,7%.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό αναφορών μεγαλύτερο από την τιμή 77,8% που αντιστοιχεί στη συνολική εθνική επίδοση επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις σχεδόν όλων των Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΚ. Αναλυτικά τις υψηλότερες επιδόσεις καταγράφουν το ΕΑΑ (87,8%), το Φλέμινγκ (86,2%), το ΙΤΕ (80,2%) και το ΕΛΚΕΘΕ (83,1%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Για την περίοδο 2016-2020 οι περισσότερες  αναφορές αφορούν στις δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και του ΙΤΕ. Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ καταγράφει 34.976 αναφορές και μερίδιο 29,8% ενώ το ΙΤΕ 33.631 αναφορές και μερίδιο 28,6%,

Απήχηση δημοσιεύσεων: Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΚ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την υψηλότερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του ΕΑΑ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,81, ενώ ακολουθούν οι σχετικά λίγες δημοσιεύσεις του ΦΛΕΜΙΝΓΚ με 1,45, οι δημοσιεύσεις του ΕΛΚΕΘΕ (1,43), οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,31, οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ (1,28) και οι δημοσιεύσεις του EKETA (1,20).

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς:

Αριθμός δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς», η Ακαδημία Αθηνών και ο  Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Για την περίοδο 2016-2020,  η Ακαδημία Αθηνών έχει 1.438 δημοσιεύσεις που αντιστοιχούν στο 39,6% των δημοσιεύσεων των λοιπών δημόσιων ερευνητικών φορέων ενώ το ΔΗΜΗΤΡΑ έχει 1.151 (31,7%).

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (77,8%), επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ (88,7%), του ΕΑΓΜΕ (85,5%), του ΙΤΣΑΚ (84,9%), των Φορέων του Υπουργείου Υγείας (84,4%), του ΜΑΙΧ (83,8%), της Ακαδημίας Αθηνών (79,8%), του ΚΕΠΕ (78,4%) και του ΜΦΙ (78,2%).

Αριθμός και μερίδιο αναφορών (%): Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών και του Ελληνικού Αγροτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στην περίοδο 2016-2020. Η Ακαδημία Αθηνών έχει 20.977 αναφορές (57,6% του συνόλου των αναφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορέων) και το ΔΗΜΗΤΡΑ 7.165 (19,7%). Οι υπόλοιποι φορείς επιτυγχάνουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Την υψηλότερη απήχηση επιτυγχάνουν οι σχετικά λίγες δημοσιεύσεις των Φορέων του Υπουργείου Υγείας με σχετικό δείκτη απήχησης 2,09. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΕΑΓΜΕ (1,71), του ΜΑΙΧ (1,70), της Ακαδημίας Αθηνών (1,58),  του ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (1,19), του ΔΗΜΗΤΡΑ (1,16), του ΚΑΠΕ (1,10), του ΜΦΙ (1,06) και του ΚΕΠΕ (1,00).

 

Δημόσια Νοσοκομεία:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία «Δημόσια Νοσοκομεία», το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ και το Ιπποκράτειο Αθηνών παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (και το μερίδιο), για την περίοδο 2016-2020, για το ΛΑΪΚΟ είναι 1.627 δημοσιεύσεις με μερίδιο 15,8%, και για το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 1.087 δημοσιεύσεις με μερίδιο 10,6%. 

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Για την πενταετία 2016-2020, ποσοστά υψηλότερα από το μέσο εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (77,8%), επιτυγχάνει το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (81,8%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ (17.421 αναφορές και μερίδιο 18,6%) και του Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (16.105 αναφορές και μερίδιο 17,2%) στην περίοδο 2016-2020. 

Απήχηση δημοσιεύσεων: Την  υψηλότερη  απήχηση  έχουν  οι  δημοσιεύσεις του IΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2,49) και το νοσοκομείο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  με  σχετικό  δείκτη  απήχησης 2,00. Σχετικό δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν και οι δημοσιεύσεις από το νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ (1,68), ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ (1,49), το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1,46), το Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1,34), το ΛΑΪΚΟ (1,27), το ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1,25), το ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,17) και η ΑΓ.ΣΟΦΙΑ (1,07).

 

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας:

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων:  Στην κατηγορία «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας», το Νοσοκομείο Υγεία και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Για την περίοδο 2016-2020 το ΥΓΕΙΑ καταγράφει 590 δημοσιεύσεις και μερίδιο 15,9%, και ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 303 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,2%. 

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2016-2020, ποσοστά μεγαλύτερα από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (77,8%) επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (83,3%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Νοσοκομείου Υγεία και του METROPOLITAN στην περίοδο 2016-2020. Το Νοσοκομείο Υγεία με  4.894 αναφορές και μερίδιο 13,7% στο σύνολο των αναφορών των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και το METROPOLITAN με 2.944 αναφορές έχει μερίδιο 8,2%.

Απήχηση δημοσιεύσεων: Οι δημοσιεύσεις του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ (6.53), ΑΙΒΕ (1,77), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (1,30), του ΥΓΕΙΑ (1,30), του METROPOLITAN (1,30) και του ΙΑΣΩ (1,06) και επιτυγχάνουν σχετικό δείκτη απήχησης που υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

 

 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε Ερευνητικός Φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2002-2016, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2004-2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.