3.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι φορείς που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 2006-2020. Έπονται, με σημαντική διαφορά, οι φορείς στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς και εκείνοι των υπόλοιπων Περιφερειών. Για το πιο πρόσφατο έτος (2020), οι φορείς της Περιφέρειας Αττικής κατέγραψαν 9.538 δημοσιεύσεις, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 4.064, της Περιφέρειας Κρήτης 2.213, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 1.933, της Περιφέρειας Θεσσαλίας 1.388, της Περιφέρειας Ηπείρου 1.186, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 788, των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 432, της Περιφέρειας Πελοποννήσου 243, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 186, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 150, και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 1 (Διάγραμμα 3.1.1).

 

 

Διάγραμμα 3.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 3.1.2 παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων των φορέων κάθε Περιφέρειας ανά έτος και ο δείκτης αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2006 (2006=100) για την περίοδο 2006-2020.

 

 

Διάγραμμα 3.1.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός και η συμμετοχή των φορέων κάθε Περιφέρειας την πενταετία 2016-2020 παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1.3. Οι φορείς της Περιφέρειας Αττικής έχουν 41.932 δημοσιεύσεις και μερίδιο 52,4% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων. Ακολουθούν οι φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 17.269 δημοσιεύσεις και μερίδιο 21,6%, και οι φορείς της Περιφέρειας Κρήτης με 9.419 δημοσιεύσεις και μερίδιο 11,8%. Οι φορείς των υπόλοιπων Περιφερειών έχουν μερίδια κάτω από 10%.

Διάγραμμα 3.1.3

Μεγέθυνση