4.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι τρεις σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων είναι τα Πανεπιστήμια, τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Ακολουθούν (κατά σειρά πλήθους δημοσιεύσεων) οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας, οι Επιχειρήσεις, και τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα. Τελευταίοι στην κατάταξη βρίσκονται οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς.

Αναλυτικότερα (βλ. Διάγραμμα 4.1.1), σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2006-2020 ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιεύσεων από ελληνικούς φορείς προέρχεται από τα Πανεπιστήμια -συμπεριλαμβανομένων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Για το 2020, τα Πανεπιστήμια δημοσίευσαν 15.814 δημοσιεύσεις. Η επόμενη κατηγορία φορέων είναι τα Δημόσια Νοσοκομεία με τον πιο πρόσφατο αριθμό δημοσιεύσεων (2020) να είναι 2.567.

Η τρίτη κατηγορία φορέων αφορά στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΚ για τα οποία ο αριθμός των δημοσιεύσεων για το 2020 φτάνει τις 2.481 δημοσιεύσεις. Ακολουθεί η κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας, οι φορείς της οποίας συνεισέφεραν με 967 δημοσιεύσεις το 2020. Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων προέρχεται από τους φορείς που ανήκουν στους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται φορείς με ερευνητικό χαρακτήρα που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία. Αυτοί, για το 2020 καταγράφουν 835 δημοσιεύσεις. Ακολουθούν στην κατάταξη οι Επιχειρήσεις με 831 δημοσιεύσεις για το 2020. Έπονται τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (346), οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (323) και οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (277).

Διάγραμμα 4.1.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 4.1.2. παραθέτει τον δείκτη αριθμού δημοσιεύσεων με έτος βάσης το 2006 (2006=100) για τις κατηγορίες φορέων και το σύνολο των δημοσιεύσεων κατ’ έτος.

 

Διάγραμμα 4.1.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2016-2020, η συμμετοχή των διαφόρων κατηγοριών φορέων στο σύνολο των δημοσιεύσεων από ελληνικούς φορείς αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.1.3. Πρώτα είναι τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 85% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΚ (14,1%), τα Δημόσια Νοσοκομεία (12,8%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (4,6%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (4,5%),  οι Επιχειρήσεις (3,9%), τα Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (1,8%), οι Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς (1,5%), και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (1,5%).

 

Διάγραμμα 4.1.3

 

 

Μεγέθυνση