9.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 9.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό δημοσιεύσεων των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας που λαμβάνουν αναφορές. Την πενταετία 2016-2020, ποσοστά μεγαλύτερα από το εθνικό ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (77,8%) επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (83,3%).

 

 

Διάγραμμα 9.2.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη στον αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας κατά την περίοδο 2006-2020.

 

Διάγραμμα 9.2.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2016-2020, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχει το ΥΓΕΙΑ με 4.894 αναφορές και μερίδιο 13,7%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10% (Διάγραμμα 9.2.3).

 

Διάγραμμα 9.2.3

 

 

Μεγέθυνση