9.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 9.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο την πενταετία 2016-2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, στο 5%, στο 10%, στο 25% και στο 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν 18 δημοσιεύσεις του ΥΓΕΙΑ, 7 του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών, 5 του METROPOLITAN και του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, 3 του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, 2 δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ, του ΙΑΣΩ καθώς και του ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ.

Το ίδιο Διάγραμμα απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2016-2020, το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεων του κάθε εξεταζόμενου Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Επιδόσεις µεγαλύτερες από τον παγκόσµιο µέσο όρο εµφανίζει σε όλες τις κατηγορίες (δηλαδή 1%, 5%, 10%, 25%, 50%) το ΑΙΒΕ.

 

 

 

 

Διάγραμμα 9.4.1

 

 

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση