Παράρτημα IV: Φορείς

Φορείς που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμια Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
   
Δημόσιος τομέας  Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (με αλφαβητική σειρά: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ» (ΦΛΕΜΙΝΓΚ), Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ»Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (NOESIS))
Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς  Φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία:  Ακαδημία Αθηνών – συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Εθνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ, πρώην ΙΓΜΕ), Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού (Φορείς ΥΠΠΟ),  φορείς με δραστηριότητες Ε&Α, πλην των Δημόσιων Νοσοκομείων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας(Φορείς ΥΠΥΓ)
  Δημόσια Νοσοκομεία Δημόσια Νοσοκομεία και νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
  Λοιποί Δημόσιοι Φορείς Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι λοιποί δημόσιοι φορείς οι οποίοι δεν ανήκουν στις τρεις προηγούμενες κατηγορίες.
Τομέας επιχειρήσεων  Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας   Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
Επιχειρήσεις Ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες, ιδιωτικοί οργανισμοί και ιδρύματα με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ιδιωτικοί μη-κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις – πλην των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας οι οποίοι παρουσιάζονται ως ξεχωριστή κατηγορία και των ιδιωτικών ΙΕΚ τα οποία ανήκουν στους Λοιπούς φορείς Εκπαίδευσης.
Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα   Μη εμπορικά, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες,  επιστημονικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών, κ.λπ.

 

1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Πανεπιστήμια

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  
  1.  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ΑΣΚΤ  
  2.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ  
  3.  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  
  4.  Δηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  
  5.  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος* ΔΙΠΑΕ  
  6.  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ  
  7.  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ  
  8.  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ  
  9.  Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΙΟΝΙΟ  
10.  Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΟΠΑ  
11.  Πανεπιστήμιο Αιγαίου Π. ΑΙΓΑΙΟΥ  
12. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  
13.  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Π. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
14.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
15. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
16.   Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ  
17.   Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
18.   Πανεπιστήμιο Πατρών Π. ΠΑΤΡΩΝ  
19.   Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
20.   Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
21.   Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΑΝΤΕΙΟ  
22.   Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ  
23. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΣΠΑΙΤΕ  
24.   Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

 

 

Στις δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων προσμετρώνται οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) τα οποία λειτουργούν σε αυτά, οι δημοσιεύσεις των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που συγχωνεύθηκαν με τα Πανεπιστήμια, καθώς και οι δημοσιεύσεις των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων:

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  1.  Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
  2.  Αρεταίειο Νοσοκοµείο
  3.  Γενικό Νοσοκοµείο ΑΤΤΙΚΟΝ
  4.  Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
  5.  Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
  6.  Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
  7.  Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας
  8.  Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
  9.  Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών

 

 

 

3. Ερευνητικά Κέντρα και Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΚ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης* ΑΘΗΝΑ
  2.  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΕΑΑ
  3.  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ΕΙΕ
  4.  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης* ΕΚΕΤΑ
  5.  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
  6.  Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ
  7.  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών* ΕΚΚΕ
  8.  Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας ΕΕΑΕ
  9.  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ΕΙΠ
10. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών  ΕΠΠ
11. Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ» ΦΛΕΜΙΝΓΚ
12. Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ
13. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας  NOESIS

 

4. Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  Ακαδηµία Αθηνών – συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών* ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
  2.  Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
  3.  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»* ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
  4.  Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών  ΕΑΓΜΕ
  5. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών * ΙΤΣΑΚ 
  6.  Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ
  7.  Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών ΚΕΠΕ
  8. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ΜΑΙΧ
  9.  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΜΦΙ
  10.  Φορείς ΥΠΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΠΟ
  11.  Φορείς ΥΠΥΓ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΥΓ

 

5. Δημόσια Νοσοκομεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
  2.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
  3.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
  4.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  5.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ
  6.  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
  7.  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  8.  Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
  9.  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ
  10.  Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  11.  Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΥΠΕΘΑ
12. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσκοκομείο Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
13. Γενικό Νοσκοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ
14. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

6. Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
  1.  Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών ΑΙΒΕ
  2.  Θεραπευτήριο METROPOLITAN METROPOLITAN
  3.  Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
  4.  Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
  5.  Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
  6.  Όμιλος ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ
  7.  Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  8.  Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ

 

 

 

 

Δεν πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Διεθνούς Πανεπιστηµίου και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων.

 

Στις δημοσιεύσεις των ΑΘΗΝΑ και ΕΚΕΤΑ προσμετρώνται οι δημοσιεύσεις των Ινστιτούτων που λειτουργούσαν αρχικά ως ανεξάρτητα και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε αυτά.

 

Δεν πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών λόγω του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων.

 

Στις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών.

 

Το 2011 το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – ΕΑΙΤΥ μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». 

 

.

 

 

 

 

 

Το 2012 το ΚΕΤΕΑΘ συγχωνεύθηκε με το ΕΚΕΤΑ. Δεδομένου ότι η παρούσα μελέτη εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2012, το ΚΕΤΕΑΘ εξακολουθεί να αναφέρεται ως ξεχωριστός οργανισμός.

 

ΙΤΕ