Παράρτημα Ι: Μεθοδολογία

Εισαγωγή   

Οι στατιστικές για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά αποτελούν μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Αντικείμενο των στατιστικών του ΕΚΤ είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά και η εξαγωγή των σχετικών «βιβλιομετρικών δεικτών», όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων, οι αναφορές σε αυτές από άλλες δημοσιεύσεις (citations), ο συσχετισμός τους με  συγκεκριμένους φορείς, επιστημονικά πεδία, κ.λπ.

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες μέτρησης της ερευνητικής δραστηριότητας συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας κατά το δυνατόν αντικειμενικά μετρήσιμης εικόνας των ερευνητικών συστημάτων. Χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ερευνητικών οργανισμών, ομάδων και ερευνητών, καταγράφουν τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η επιστημονική κοινότητα, αποτυπώνουν τα νέα ερευνητικά πεδία που αναδύονται καθώς και τα επιστημονικά δίκτυα που δημιουργούνται για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών στόχων. 

Αναλυτικότερα, με βάση τα στοιχεία των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων είναι δυνατός ο προσδιορισµός χαρακτηριστικών και τάσεων της ερευνητικής παραγωγής σε επίπεδο φορέα, χώρας ή ευρύτερου συνόλου χωρών, η εκτίµηση της απήχησης του επιστηµονικού έργου, η αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας και ο εντοπισµός εθνικών και πολυεθνικών δικτύων µεταξύ επιστηµόνων και επιστηµονικών κλάδων.

Οι µετρήσεις των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων µε αριθµητικά δεδοµένα εκφράζονται µε τους «βιβλιοµετρικούς δείκτες». Από αυτούς, ο αριθµός των δηµοσιεύσεων αποτελεί τον απλούστερο δείκτη για την καταγραφή της παραγωγής επιστηµονικών εργασιών και κατά συνέπεια του ερευνητικού έργου ανά επιστήµονα, οργανισµό, επιστηµονικό κλάδο ή χώρα.

Εκτός από τον αριθµό των δηµοσιεύσεων, οι συνηθέστεροι βιβλιοµετρικοί δείκτες που χρησιµοποιούνται προκειμένου να εκτιμηθεί η απήχηση και η πρωτοτυπία του επιστημονικού έργου, βασίζονται στην ανάλυση των αναφορών σε δηµοσιεύσεις από άλλες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται προβλήματα που σχετίζονται με τον «καθαρισμό» των πρωτογενών δεδομένων και την ταυτοποίηση των δημοσιεύσεων καθώς και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό και τη χρήση του αριθμού των αναφορών, δεδοµένου ότι ο αριθµός των αναφορών που λαµβάνουν οι δηµοσιεύσεις επηρεάζεται σηµαντικά από παραµέτρους που παρατίθενται στη συνέχεια:

Επιστηµονικά πεδία: υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην πρακτική δηµοσίευσης ερευνητικών εργασιών, στον χρόνο απαξίωσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και στις πρακτικές αναφορών σε δηµοσιεύσεις (citation patterns) ανάλογα µε τους επιστηµονικούς τοµείς. Το γεγονός αυτό καθιστά αδόκιµη την άµεση σύγκριση δεικτών µεταξύ διαφορετικών ερευνητικών πεδίων, συχνά και µεταξύ επιµέρους περιοχών του ίδιου ευρύτερου επιστηµονικού πεδίου. Για παράδειγµα, στην ιατρική και στη µοριακή βιολογία, παρατηρείται υψηλότατη παραγωγικότητα ως προς την ποσότητα των επιστηµονικών άρθρων που δηµοσιεύονται ανά έτος. Συνήθως, ο αριθµός αναφορών των δηµοσιεύσεων αυτών αυξάνεται και φτάνει στο µέγιστο σε µικρό χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευσή τους. Σε αντίθεση, στις κοινωνικές επιστήµες οι ρυθµοί δηµοσίευσης είναι πολύ πιο αργοί, ενώ καταγράφονται αναφορές για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά τη δηµοσίευσή τους. Στις ανθρωπιστικές επιστήµες, το µεγαλύτερο µέρος των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων είναι βιβλία, µονογραφίες και άρθρα που δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά περιοδικά εθνικής εµβέλειας. Σε άλλες επιστηµονικές περιοχές (π.χ. σε ορισµένους κλάδους της πληροφορικής) είναι κοινή πρακτική η δηµοσίευση σηµαντικών ερευνητικών αποτελεσµάτων σε συνέδρια, χωρίς να ακολουθεί απαραίτητα αντίστοιχη δηµοσίευση σε επιστηµονικά περιοδικά. Και στις δύο περιπτώσεις, δηµοσιεύσεις υψηλής επιστηµονικής αξίας, όπως και µέρος των αναφορών τους, κατά κανόνα δεν καταµετρώνται στις βάσεις δεδοµένων µε αποτέλεσµα οι βιβλιοµετρικοί δείκτες στις αντίστοιχες επιστηµονικές περιοχές να µην αποτυπώνουν πλήρως την πραγµατικότητα.

Χρονικό διάστηµα ανάλυσης αναφορών: ο αριθµός των αναφορών σε µια επιστηµονική εργασία εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει µετά τη δηµοσίευσή της. Συνήθως οι παλαιότερες δηµοσιεύσεις έχουν και περισσότερες αναφορές, χωρίς αυτό να συνδέεται πάντα µε την απήχησή τους στην επιστηµονική κοινότητα. Για την εξοµάλυνση των διαφορών που οφείλονται αποκλειστικά στη φυσιολογική αύξηση του αριθµού των αναφορών σε παλαιότερες δηµοσιεύσεις, ορίζονται συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα για τη µέτρηση των αναφορών σε µία δηµοσίευση.

Είδος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: ο αριθµός των αναφορών επηρεάζεται επίσης σηµαντικά από τον τύπο της δηµοσίευσης. Τα άρθρα ανασκόπησης (review) έχουν περισσότερες αναφορές από τα απλά επιστηµονικά άρθρα. Για τον λόγο αυτό, ο προσδιορισµός διαφορετικών βιβλιοµετρικών δεικτών ανάλογα µε το είδος της δηµοσίευσης, είναι απαραίτητος σε περιπτώσεις αξιολόγησης του επιστηµονικού έργου µιας ερευνητικής οµάδας ή µεµονωµένων ερευνητών.

Οι παραπάνω προβληματισμοί δεν αναιρούν τη σημασία των βιβλιομετρικών δεικτών ως πολύτιμη πηγή δεδομένων και, όπως άλλωστε ισχύει με την ερμηνεία των περισσότερων δεικτών, μπορούν να ξεπεραστούν όταν οι βιβλιομετρικοί δείκτες ερμηνευτούν στο σωστό πλαίσιο. 

Το ΕΚΤ ακολουθεί τις πλέον έγκυρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις ευθυγραμμίζεται συνεχώς με τις εξελίξεις στον χώρο της βιβλιομετρικής επιστήμης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ανέπτυξε εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού για την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων που προέρχονται από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και τον υπολογισμό των βιβλιομετρικών δεικτών (καθαρισμός, θεματική κατηγοριοποίηση, κανονικοποίηση, υπολογισμός, γραφιστική απεικόνιση). 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα σημεία της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. 

  

Βιβλιομετρικοί δείκτες

Για τον προσδιορισμό των κύριων χαρακτηριστικών της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής σε δημοσιεύσεις υιοθετήθηκαν βιβλιομετρικοί δείκτες οι οποίοι είναι καθιερωμένοι στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Αναλυτικότερα, στις στατιστικές του ΕΚΤ περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι δείκτες: 

 • Αριθμός δημοσιεύσεων (Number of publications)
 • Μερίδιο (%) δημοσιεύσεων (Share of publications)
 • Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (% cited papers) 
 • Αριθμός αναφορών σε δημοσιεύσεις (Number of citations)
 • Μερίδιο (%)αναφορών (Share of citations)
 • Δείκτης απήχησης (Citation impact)
 • Σχετικός δείκτης απήχησης  (Relative citation impact)  
 • Σχετικός δείκτης απήχησης – κανονικοποιημένος βάσει επιστημονικού πεδίου (Field normalized citation score)
 • Αριθμός δημοσιεύσεων  με υψηλή απήχηση (P Top X%)
 • Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση (Top X%)

Αναλυτική παρουσίαση των βιβλιομετρικών δεικτών και του τρόπου υπολογισμού τους παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Βάσεις δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων

Διεθνώς, οι πλέον καθιερωμένες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές εγγραφές επιστημονικών δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και στοιχεία για τις αναφορές μεταξύ τους, είναι τα συστήματα Web of Science (της εταιρίας Clarivate), Scopus (της Elsevier) και Google Scholar (της Google).

Στο σύστηµα Web of Science (WoS) ευρετηριάζονται πάνω από 12.000 περιοδικά τα οποία υπόκεινται σε αξιολόγηση κριτών (peer-review) ενώ από το 1990 προστέθηκε και η καταγραφή ορισµένων πρακτικών συνεδρίων. Είναι η παλαιότερη βάση δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων με βιβλιογραφικές εγγραφές και αναφορές που χρονολογούνται, για ορισµένους επιστηµονικούς κλάδους, από το 1900. Περιλαµβάνονται αναλυτικά µεταδεδοµένα για άρθρα, συγγραφείς και ερευνητικούς οργανισµούς.  Σηµαντικό πλεονέκτηµα του Web of Science θεωρείται η αξιοπιστία του, αποτέλεσµα της αυστηρής αξιολόγησης των εκδόσεων και κυρίως των περιοδικών που εισάγονται στο σύστηµα βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, µεταξύ των οποίων και η επιστηµονική τους απήχηση.

Στο σύστηµα Scopus ευρετηριάζονται 18.500 τίτλοι περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. Όπως και στο σύστηµα WoS, τα µεταδεδοµένα περιέχουν αναλυτικά στοιχεία για άρθρα, συγγραφείς και οργανισµούς, ενώ η εισαγωγή των εκδόσεων πραγµατοποιείται µετά από ποιοτική αξιολόγηση βάσει κριτηρίων. Το σύστηµα Scopus παρέχει, σε σχέση µε το σύστηµα WoS, πιο ισορροπηµένη γεωγραφική κάλυψη, υστερεί όµως χρονικά: οι παλαιότερες βιβλιογραφικές εγγραφές ξεκινούν το 1966, ενώ οι αναφορές σε δηµοσιεύσεις καταγράφονται µετά το 1995.

Το σύστηµα Google Scholar περιλαµβάνει έναν τεράστιο αριθµό πηγών, πολλές από τις οποίες αφορούν δηµοσιεύµατα «γκρίζας βιβλιογραφίας» (π.χ. ακαδηµαϊκές εργασίες, διατριβές, τεχνικές εκθέσεις, παραδοτέα ερευνητικών έργων). Παρά το µεγάλο εύρος σε περιεχόµενο, τα µεταδεδοµένα των εγγραφών είναι περιορισµένα και απουσιάζουν κρίσιµα στοιχεία για τη γεωγραφική προέλευση ή τη διεύθυνση των οργανισµών στους οποίους ανήκουν οι συγγραφείς. Επιπλέον, τα κριτήρια εισαγωγής των πηγών του περιεχοµένου είναι περιορισµένα, ενώ δεν διατίθενται ακριβή στοιχεία για τη γεωγραφική ή τη θεµατική κάλυψη που παρέχει το σύστηµα.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το σύστημα Google Scholar, παρά τον τεράστιο αριθμό πηγών που περιλαμβάνει, δεν είναι κατάλληλο για βιβλιομετρικές αναλύσεις που αναφέρονται σε επίπεδο χωρών ή οργανισμών, λόγω της έλλειψης μεταδεδομένων που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των δημοσιεύσεων και της απουσίας κριτηρίων που διασφαλίζουν την ποιότητα των δημοσιεύσεων που περιλαμβάνονται στο σύστημα. 

Όσον αφορά τα συστήματα Web of Science και Scopus, και τα δύο διασφαλίζουν τη διάθεση αναλυτικών μεταδεδομένων και την ποιότητα των δημοσιεύσεων που περιλαμβάνουν και είναι αυτά που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την υλοποίηση βιβλιομετρικών μελετών. Οι βάσεις δεδομένων των δύο αυτών συστημάτων επικαιροποιούνται σε συνεχή βάση, διευρύνουν τον αριθμό και το εύρος των επιστημονικών περιοδικών που ευρετηριάζουν ενώ εμπλουτίζουν τις πηγές δεδομένων συμπεριλαμβάνοντας πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, μονογραφίες κ.λπ. Ωστόσο και οι δύο βάσεις δεν επιτυγχάνουν να παρέχουν πλήρη κάλυψη των επιστημονικών δημοσιεύσεων, τόσο γεωγραφικά (αναφέρεται ότι η WoS έχει καλύτερη κάλυψη των αγγλόφωνων περιοδικών και κυρίως των ΗΠΑ ενώ η Scopus έχει καλύτερη κάλυψη των ευρωπαϊκών περιοδικών) όσο και θεματικά στα διάφορα επιστημονικά πεδία (αναφέρεται ότι η WoS υπερτερεί στην κάλυψη των επιστημονικών περιοχών Natural Sciences ενώ η Scopus των Medical Sciences).     

Η παρούσα έκδοση βασίζεται στα δεδομένα της βάσης Web of Science και συγκεκριμένα στις βάσεις που παράγονται ειδικά για το ΕΚΤ από την Clarivate:

 • National Citation Report / InCites™ - Greece: περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων και τις αναφορές σε αυτές. H βάση διαμορφώνεται από την Clarivate σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΚΤ ώστε τα δεδομένα να καλύπτουν τις ανάγκες στατιστικής επεξεργασίας και παραγωγής των βιβλιομετρικών δεικτών.  Για την πληρέστερη καταγραφή της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας, στην παρούσα έκδοση (και εφεξής) περιλαμβάνονται επιπλέον οι δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων στην ομάδα περιοδικών της Web of Science "Emerging Sources Citation Index" (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-esci/
 •  
 • National Science Indicators (NSI): περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία επιστημονικών  δημοσιεύσεων και αναφορών για 194 χώρες και 7 γεωπολιτικές περιοχές. Τα στοιχεία που παρέχει είναι συγκεντρωτικά, δηλαδή αριθμοί δημοσιεύσεων και αναφορών ανά χώρα και έτος ενώ δεν υπάρχει ανάλυση ανά δημοσίευση.  

Τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων NCR-Greece. Η βάση δεδομένων NSI χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό μόνον εκείνων των βιβλιομετρικών δεικτών που αναφέρονται στη σύγκριση της Ελλάδας με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και τον υπολογισμό του κανονικοποιημένου δείκτη απήχησης. 

 

Επιστημονικά πεδία 

Μεταξύ των δεδομένων που παρέχουν οι βάσεις NCR και NSI, είναι και η κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές. Οι δημοσιεύσεις διαχωρίζονται θεματικά σε εξειδικευμένες επιστημονικές περιοχές που έχει υιοθετήσει το σύστημα WoS και συνεχώς εμπλουτίζει σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης. Ο διαχωρισμός των δημοσιεύσεων γίνεται με κριτήριο το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύονται. Όπως αναλυτικά σημειώνεται και στη συνέχεια, μία δημοσίευση μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Ο αναλυτικός διαχωρισμός των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων σε επιστημονικές περιοχές, χρησιμοποιείται για την άντληση δεδομένων που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία κατά τον υπολογισμό δεικτών, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την εκτίμηση της απήχησης των δημοσιεύσεων, αλλά και για τον λεπτομερή εντοπισμό συγκεκριμένων περιοχών αριστείας σε εξειδικευμένες επιστημονικές περιοχές.

Για την ανάδειξη των ευρύτερων επιστημονικών περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικοί φορείς και με στόχο την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων με αντίστοιχες διεθνείς μελέτες, οι δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων εντάσσονται σε 6 κύρια επιστημονικά πεδία και 42 υποκατηγορίες, σύμφωνα με το σχήμα ταξινόμησης επιστημονικών πεδίων που έχει καθιερώσει το ΕΚΤ και βασίζεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πρότυπη κατηγοριοποίηση που υιοθετεί ο ΟΟΣΑ στην αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου Frascati (2015) .

Αναλυτικότερα, οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές των βάσεων δεδομένων NSI και NCR συσχετίστηκαν και εντάχθηκαν στα έξι επιστημονικά πεδία και τις υποκατηγορίες τους, τα οποία παρουσιάζονται ακολούθως:  

 1. Natural Sciences (Mathematics / Computer and information sciences / Physical sciences / Chemical sciences / Earth and related environmental sciences / Biological sciences / Other natural sciences)
 2. Engineering & Technology (Civil engineering / Electrical engineering - electronic engineering - information engineering / Mechanical engineering / Chemical engineering /   Materials engineering / Medical engineering / Environmental engineering / Environmental biotechnology / Industrial Biotechnology / Nano-technology / Other engineering and technologies)
 3. Medical & Health Sciences (Basic medicine / Clinical medicine / Health sciences / Health biotechnology / Medical Biotechnology / Other medical sciences )
 4. Agricultural and Veterinary Sciences (Agriculture, forestry, and fisheries / Animal and dairy science / Veterinary science / Agricultural biotechnology / Other agricultural sciences)
 5. Social Sciences (Psychology and cognitive sciences / Economics and business / Education / Sociology / Law / Political  Science / Social and economic geography / Media and communications  Other social sciences)
 6. Ηumanities and the Arts (History and archaeology / Languages and literature / Philosophy, ethics and religion / Art (arts, history of arts, performing arts, music) / Other humanities)

Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικά ο συσχετισμός των εξειδικευμένων επιστημονικών θεματικών περιοχών που ακολουθείται στο σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων του ΕΚΤ.

 

Κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις

Η ανάλυση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων και ο υπολογισμός των αντίστοιχων βιβλιομετρικών δεικτών πραγματοποιήθηκε σε πέντε διαφορετικά επίπεδα (levels of aggregation):

 • για το σύνολο των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων
 • για το σύνολο των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων ανά Περιφέρεια
 • για διακριτές κατηγορίες φορέων  
 • για μεμονωμένους φορείς
 • για τις δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, διακρίνοντας μεταξύ των τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών (Gold, Green, Hybrid, Bronze Open Access).

Η κατηγοριοποίηση των ελληνικών φορέων στην παρούσα έκδοση γίνεται με τα κριτήρια ταξινόμησης του εγχειριδίου Frascati, που χρησιμοποιείται διεθνώς για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα με άλλες διεθνείς μελέτες (π.χ. ΟΟΣΑ) καθώς και η παραγωγή σύνθετων δεικτών με τη χρήση στατιστικών αποτελεσμάτων.

Η κατηγοριοποίηση Frascati για την εκτέλεση δραστηριοτήτων Ε&Α διακρίνει τους ακόλουθους τέσσερις  τομείς :  

 1. Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (HES - Higher Education Sector)
 2. Δημόσιος τομέας (GOV - Government Sector)
 3. Τομέας επιχειρήσεων (BES - Business Sector)
 4. Μη κερδοσκοπικός τομέας (PNP - Private Non Profit Sector)

Τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται με ανάλυση σε εννέα επιμέρους κατηγορίες φορέων: «Πανεπιστήμια», «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΚ», «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας», «Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς», «Λοιποί Δημόσιοι Φορείς», «Δημόσια Νοσοκομεία», «Λοιποί Εκπαιδευτικοί Φορείς», «Επιχειρήσεις» και «Ιδιωτικά Mη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα»). Επισημαίνεται ότι από την έκδοση με αναφορά την περίοδο 2004-2018 και εφεξής, τα ΤΕΙ δεν εμφανίζονται πλέον ως διακριτή κατηγορία φορέων λόγω της ένταξής τους στα Πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ που αφορούν παρελθόντα έτη συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία Πανεπιστήμια. 

Οι κατηγορίες φορέων παρουσιάζεται εποπτικά στον επόμενο πίνακα, με συσχέτιση με τους τομείς εκτέλεσης Ε&Α τους εγχειριδίου Frascati, ενώ ακολουθεί αναλυτική περιγραφή.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμια Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
   
Δημόσιος τομέας  Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (με αλφαβητική σειρά: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ» (ΦΛΕΜΙΝΓΚ), Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ»Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (NOESIS))
Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς  Φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία:  Ακαδημία Αθηνών – συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών,  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών / Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΙΤΣΑΚ/ΟΑΣΠ), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού (Φορείς ΥΠΠΟ),  φορείς με δραστηριότητες Ε&Α, πλην των Δημόσιων Νοσοκομείων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας(Φορείς ΥΠΥΓ)
  Δημόσια Νοσοκομεία Δημόσια Νοσοκομεία και νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
  Λοιποί Δημόσιοι Φορείς Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι λοιποί δημόσιοι φορείς οι οποίοι δεν ανήκουν στις τρεις προηγούμενες κατηγορίες.
Τομέας επιχειρήσεων  Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας   Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
Επιχειρήσεις Ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες, ιδιωτικοί μη-κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις – πλην των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας οι οποίοι παρουσιάζονται ως ξεχωριστή κατηγορία και των ιδιωτικών ΙΕΚ τα οποία ανήκουν στους Λοιπούς φορείς Εκπαίδευσης.
Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα   Μη εμπορικά, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες,  επιστημονικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών, κ.λπ.

 

1. Τομέας Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1.1. Πανεπιστήμια: στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν σε κάθε Πανεπιστήμιο. Επισημαίνεται ότι από την έκδοση με αναφορά την περίοδο 2004-2018 και εφεξής, και με δεδομένη την ένταξη των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια, στην κατηγορία "Πανεπιστήμια" περιλαμβάνονται για τα παρελθόντα έτη και οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ . 

Οι φορείς της κατηγορίας καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα IV και οι βιβλιομετρικοί δείκτες των δημοσιεύσεών τους παρουσιάζονται αναλυτικά ανά φορέα στο σχετικό κεφάλαιο.

 

2. Δημόσιος Τομέας

2.1. Ερευνητικά Κέντρα και Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ): Πρόκειται για τα ακόλουθα ερευνητικά Κέντρα και Φορείς:

 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
 • Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
 • Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ)
 • Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ» (ΦΛΕΜΙΝΓΚ)
 • Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ»
 • Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (NOESIS)

Οι φορείς της κατηγορίας καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα IV και οι βιβλιομετρικοί δείκτες των δημοσιεύσεών τους παρουσιάζονται αναλυτικά ανά φορέα στο σχετικό  κεφάλαιο.

2.2. Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς: στην κατηγορία περιλαμβάνονται εννέα ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία και συγκεκριμένα:

 • Ακαδημία Αθηνών / Περιλαμβάνει και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
 • Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών  / ΕΑΓΜΕ 
 • Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ / Περιλαμβάνει το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας / ΕΘΙΑΓΕ
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
 • Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (πρώην Ερευνητικό Ακαδημαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ)
 • Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 
 • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών / ΙΤΣΑΚ 

Επίσης στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και αναφέρονται ως ένας φορέας οι ακόλουθοι φορείς:

 • Φορείς Υπουργείου Πολιτισμού (Φορείς ΥΠΠΟ): φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: εφορείες αρχαιοτήτων, εφορείες νεωτέρων μνημείων, αρχαιολογικά και λοιπά ινστιτούτα, μουσεία, κ.α.
 • Φορείς Υπουργείου Υγείας (Φορείς ΥΠΥΓ): φορείς με δραστηριότητες Ε&Α, πλην των Δημόσιων Νοσοκομείων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας όπως  το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (ΕΚΕΔΙ), το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) κ.α.

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες των δημοσιεύσεων των ερευνητικών αυτών φορέων παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο.

2.3. Δημόσια Νοσοκομεία: στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα Δημόσια Νοσοκομεία -εκτός από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και τις πανεπιστημιακές κλινικές οι δημοσιεύσεις των οποίων προσμετρώνται στα Πανεπιστήμια-, καθώς και τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα οποία αναφέρονται ως ένας φορέας.

Κατά το παρελθόν είχε επισημανθεί η σημαντική δυσκολία στην ταυτοποίηση των δημοσιεύσεων της κατηγορίας, λόγω της συχνής εμφάνισης συντομογραφιών και ελλιπών στοιχείων, όμως πλέον η παράθεση στοιχείων έχει συμπεριλάβει και τους συγγραφείς που δηλώνουν ως σχέση (affiliation) και τη θέση που κατέχουν σε δημόσιο νοσοκομείο, αυξάνοντας έτσι τις σχετικές επιδόσεις των εν λόγω φορέων, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Δεδομένης της συνεισφοράς των δημόσιων νοσοκομείων στην παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων, προσδιορίστηκαν οι αναλυτικοί βιβλιομετρικοί δείκτες ανά φορέα.
Η ανάλυση περιλαμβάνει τους κυριότερους σε αριθμό δημοσιεύσεων φορείς της κατηγορίας και τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχετικό κεφάλαιο.

2.4. Λοιποί Δημόσιοι Φορείς:  περιλαμβάνονται τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι λοιποί δημόσιοι φορείς οι οποίοι δεν ανήκουν στις τρεις προηγούμενες κατηγορίες.

Οι φορείς της κατηγορίας αυτής δεν παράγουν συστηματικά  δημοσιεύσεις και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

3. Τομέας επιχειρήσεων

Ο τομέας των επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Στον τομέα περιλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και οι ιδιωτικοί μη-κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

Στον τομέα αυτό, σημαντική συνεισφορά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται ως ξεχωριστή κατηγορία.

3.1. Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας:  περιλαμβάνονται οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον  χώρο της υγείας όπως τα ιδιωτικά νοσοκομεία, οι κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα, τα ερευνητικά κέντρα κ.λπ.. Πολύ συχνή είναι η εμφάνιση ελλιπών στοιχείων στις δημοσιεύσεις των φορέων της κατηγορίας, με συνέπεια την αδυναμία ταυτοποίησης του 30% περίπου των δημοσιεύσεων, που όμως αφορούν κυρίως μικρότερα διαγνωστικά και εξεταστικά κέντρα.

Στο σχετικό κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τους κυριότερους φορείς της κατηγορίας.

3.2. Επιχειρήσεις:  περιλαμβάνονται οι φορείς που ανήκουν στον τομέα των επιχειρήσεων,  πλην των ιδιωτικών φορέων υγείας, μεταξύ των οποίων και οι δημόσιες επιχειρήσεις

4. Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Περιλαμβάνει μη εμπορικά, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες, όπως οι επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις, οι οργανισμοί παροχής βοήθειας, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι ενώσεις καταναλωτών, κ.λπ.

 

Επεξεργασία δεδομένων

Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ανάλυσης, το ΕΚΤ έχει αναπτύξει περιβάλλον -λογισμικό, μεθοδολογική προσέγγιση, τεχνικές καθαρισμού και ελέγχου- για την επεξεργασία των δεδομένων των βάσεων του συστήματος Web of Science στην πρωτογενή τους μορφή. Το ενοποιημένο σύνολο εργαλείων βιβλιομετρικής επεξεργασίας επιτρέπει:  

 • τον υπολογισμό μη «τετριμμένων» βιβλιομετρικών δεικτών, όπως του δείκτη απήχησης μετά από «κανονικοποίηση» ανά επιστημονική θεματική περιοχή, δεικτών που σχετίζονται με τoν αριθμό και τον τύπο των συνεργασιών μεταξύ ελληνικών φορέων κ.λπ.
 • την κατηγοριοποίηση των ελληνικών φορέων σε κατηγορίες και την αντιστοίχισή τους με τους τέσσερις τομείς εκτέλεσης Ε&Α που προβλέπει το εγχειρίδιο Frascati.
 • την κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων στις επιστημονικές περιοχές που προτείνονται από τον ΟΟΣΑ ως πλέον έγκυρες, και το συσχετισμό και ένταξη των  εξειδικευμένων θεματικών περιοχών των βάσεων Incites και NSI με τις 42 υποκατηγορίες και τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία του εγχειριδίου Frascati/ΟΟΣΑ.
 • την έκδοση αναλυτικών μη τυποποιημένων αναφορών (reports) εξειδικευμένων στις ανάγκες της μελέτης ανά κατηγορία φορέων, ανά φορέα, Περιφέρεια κ.λπ.
 • τον αποτελεσματικό καθαρισμό των δεδομένων και την ταυτοποίηση των διαφόρων ελληνικών φορέων. Ο καθαρισμός των στοιχείων που παρέχονται από τις διεθνείς βάσεις αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά σημεία στην επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή αξιόπιστων δεικτών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ονομασίες των ελληνικών φορέων και των δομικών τους μονάδων, όπως εμφανίζονται στις αντίστοιχες εγγραφές της βάσης Incites, κάτι που σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομής μοναδικών προσδιοριστών (unique identifiers) και καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων (authority file) οδηγεί σε πλήρη αδυναμία εξαγωγής αξιόπιστων αναφορών σε επίπεδο φορέα ή κατηγορίας φορέων. Με τη βοήθεια του λογισμικού του ΕΚΤ και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του σε θέματα τεκμηρίωσης και οργάνωσης πληροφορίας, εφαρμόστηκαν συστηματικές διαδικασίες καθαρισμού της πρωτογενούς πληροφορίας της βάσης, η οποία περιλάμβανε τον εντοπισμό των εναλλακτικών ονομάτων των διαφόρων φορέων και την ομογενοποίησή τους σε μια νέα έκδοση της βάσης. Το συγκεκριμένο ζήτημα και η αντίστοιχη διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην πρώτη βιβλιομετρική μελέτη του ΕΚΤ. Επιπλέον αυτού, για την παρούσα βάση η Clarivate έχει προχωρήσει σε περαιτέρω καθαρισμό ανάλογα με τα ιδρύματα που εξετάζονται στην έκδοση.
 • για την ενότητα που αναφέρεται στα βιβλιομετρικά δεδομένα των φορέων ανά Περιφέρεια έγινε καθαρισμός των δεδομένων από το ΕΚΤ στη βάση της έδρας των φορέων ή επιμέρους μονάδων τους (π.χ. σε επίπεδο Ινστιτούτου για Ερευνητικά Κέντρα που έχουν ινσιτούτα σε περισσότερες από μια Περιφέρειες) που παρουσιάζονται στην έκδοση και σχετικός επιμερισμός τους ανά Περιφέρεια.
 • την αυτοματοποιημένη δημιουργία διαγραμμάτων με αυξημένες δυνατότητες παρουσίασης των αποτελεσμάτων, προσαρμογής στις ανάγκες των αναγνωστών μέσω δυνατοτήτων διάδρασης και ενσωμάτωσης των συγκεκριμένων λειτουργιών στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της μελέτης.

Το λογισμικό αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ ως ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπουν την ανάγνωση πρωτογενών δεδομένων διαφορετικών μορφών (XML, σχεσιακές βάσεις δεδομένων), την αναπαράστασή τους με βάση ένα κοινό μοντέλο δεδομένων ανεξάρτητο των πηγών εισόδου, την επεξεργασία και κατηγοριοποίησή τους, τον υπολογισμό περιγραφικών και σύνθετων βιβλιομετρικών δεικτών, την οπτικοποίησή τους μέσω διαδραστικών διαγραμμάτων και συναφών μηχανισμών και την εξαγωγή τους σε πολλαπλές μορφές (CSV, Excel, JSON) με σκοπό τη χρήση τους σε διαφορετικά μέσα (αρχεία κειμένου, λογιστικά φύλλα). Το ενιαίο περιβάλλον υλοποίησης καθώς και οι σημαντικές δυνατότητες παραμετροποίησης της εφαρμογής ευνοούν τη μαζική εκτέλεση διαφορετικών ροών εργασίας επεξεργασίας σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων, γεγονός που επιτάχυνε σημαντικά τη διαδικασία υπολογισμού των απαραίτητων δεικτών. Σημειώνεται πως το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητο από συγκεκριμένα λογισμικά και τεχνολογίες, τόσο κατά την ανάγνωση των πρωτογενών δεδομένων όσο και κατά την αποθήκευση ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των βιβλιομετρικών δεικτών και σε μορφή ηλεκτρονικής έκδοσης με στόχο την ευχερέστερη πρόσβαση και πλοήγηση στο υλικό μέσω διαδραστικών λειτουργιών και την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων.

 

Είδος επιστημονικών δημοσιεύσεων

Για τη μέτρηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων και τον υπολογισμό των βιβλιομετρικών δεικτών λαμβάνονται υπόψη μόνο τα άρθρα (articles), τα σχόλια (research notes) και οι ανασκοπήσεις (reviews), που θεωρούνται στο χώρο της βιβλιομετρίας ως οι τύποι δημοσιευμάτων που συντελούν στην παραγωγή νέας γνώσης και στην πρόοδο της επιστήμης και είναι επίσης εκείνοι που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συγκεντρωτικών στοιχείων ανά χώρα που εξάγονται από τη βάση NSI. Δεν προσμετρώνται άλλοι τύποι δημοσιευμάτων, όπως συντακτικά σημειώματα, επιστολές, διορθώσεις και περιλήψεις (editorials, letters, corrections και abstracts). Ομοίως παρατίθενται στοιχεία και για τα άρθρα-περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, και συγκεκριμένα της κατηγορίας Golden Open Access.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει ο τύπος δημοσίευσης “επιστολή” (letter), ο οποίος μπορεί να αποτελέσει σημείο σύγχυσης. Συχνά στις φυσικές επιστήμες ο χαρακτηρισμός “letter” χρησιμοποιείται για σύντομα άρθρα με πρωτότυπα επιστημονικά αποτελέσματα και εν δυνάμει υψηλό αριθμό αναφορών. Εργασίες αυτού του είδους ταξινομούνται συνήθως ως άρθρα (articles) και σπανιότερα ως σχόλια (research notes), συνεπώς λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό βιβλιομετρικών δεικτών. Η κατηγορία “letter” στις βάσεις της Clarivate αφορά κατά κανόνα άλλου τύπου δημοσιεύματα, όπως επιστολές στους υπεύθυνους περιοδικών με διορθώσεις / σχόλια για παλαιότερα άρθρα.

 

Έτος δημοσίευσης

Μία σημαντική παράμετρος, που σχετίζεται με τα δεδομένα εισόδου της ανάλυσης και επηρεάζει τα αποτελέσματά της, αφορά την κατανομή των δημοσιεύσεων σε έτη. Η προφανής προσέγγιση σε αυτό το θέμα είναι η χρήση της επίσημης ημερομηνίας έκδοσης της έντυπης πηγής (π.χ. τεύχος περιοδικού, πρακτικά συνεδρίου). Στις προηγούμενες μελέτες για να εξασφαλισθεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων μεταξύ των δύο βάσεων NSI και Incites που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων, η κατανομή των δημοσιεύσεων στα έτη πραγματοποιούνταν με βάση το έτος εισαγωγής στο WoS.  Πλέον και οι δύο βάσεις NSI και Incites για την χρονική κατανομή των δημοσιεύσεων χρησιμοποιούν το έτος έκδοσης, επομένως στην παρούσα έκδοση χρησιμοποιήθηκε αυτό για την κατανομή των δημοσιεύσεων σε έτη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες αναλύσεις.

 

Χρονικό διάστημα ανάλυσης αναφορών

Ο αριθμός των αναφορών σε μια επιστημονική εργασία εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει μετά τη δημοσίευσή της. Συνήθως οι παλαιότερες δημοσιεύσεις έχουν και περισσότερες αναφορές χωρίς αυτό να συνδέεται πάντα με την απήχησή τους στην επιστημονική κοινότητα.

Για την εξομάλυνση των διαφορών που συνδέονται με τη φυσιολογική αύξηση του αριθμού των αναφορών σε παλαιότερες δημοσιεύσεις, στην παρούσα μελέτη υιοθετήθηκε η βιβλιομετρική τεχνική μέτρησης των αναφορών με χρήση μεταβλητού χρονικού παραθύρου ανά άρθρο και η ανάλυση των αναφορών πραγματοποιήθηκε σε επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα πέντε ετών (overlapping 5 years periods). Συγκεκριμένα, καταμετρώνται οι αναφορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας στις εργασίες που δημοσιεύθηκαν την ίδια πενταετία. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι πενταετίες στο συνολικό χρονικό διάστημα που ενδιαφέρει την ανάλυση, με ολίσθηση ενός έτους: για την περίοδο 2006-2020 που αφορά η παρούσα έκθεση οι αναφορές υπολογίζονται βάσει 11 επικαλυπτόμενων πενταετιών (2006-2010 έως 2016-2020)

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στον αριθμό των αναφορών οι οποίες αποδίδονται σε µία δημοσίευση περιλαμβάνονται και οι αυτο-αναφορές (self citations), δεδομένου ότι κατά τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου, η παραποµπή από έναν ερευνητή σε προηγούμενες σχετικές δημοσιευμένες εργασίες του αποτελεί φυσιολογική πρακτική στο πλαίσιο της συνέχειας των ερευνητικών εργασιών σε ένα συγκεκριµένο θέµα.

 

Καταμέτρηση δημοσιεύσεων (whole counting)

Είναι γνωστό ότι για την παραγωγή μιας δημοσίευσης συνήθως συνεργάζονται περισσότεροι από ένας φορείς ή φορείς προερχόμενοι από διαφορετικές κατηγορίες.

Επίσης, στις βάσεις NSI και Incites η κατανομή των δημοσιεύσεων στις θεματικές επιστημονικές περιοχές πραγματοποιείται με κριτήριο το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύονται. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένα περιοδικό αντιστοιχεί σε περισσότερες από μια από τις εξειδικευμένες θεματικές επιστημονικές περιοχές των βάσεων, με συνέπεια οι δημοσιεύσεις που φιλοξενούνται σε αυτό και οι αντίστοιχες αναφορές τους να καταμετρώνται σε περισσότερες επιστημονικές περιοχές.

Για τις περιπτώσεις αυτές, στην παρούσα μελέτη υιοθετήθηκε η τεχνική προσμέτρησης «whole counting», δηλαδή κάθε δημοσίευση  προσμετράται από μια φορά για κάθε φορέα, κάθε κατηγορία ή κάθε θεματικό πεδίο. Πρόκειται για τεχνική προσμέτρησης η οποία εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων NSI και Incites. 

Είναι προφανές ότι με τον τρόπο αυτό το σύνολο των δημοσιεύσεων (ή των αντίστοιχων αναφορών) όπως προκύπτει από το άθροισμα των δημοσιεύσεων των επιμέρους φορέων, κατηγοριών ή επιστημονικών πεδίων είναι μεγαλύτερο από τον πραγματικό αριθμό των δημοσιεύσεων ή των αναφορών.

Ο υπολογισμός των % μεριδίων των δημοσιεύσεων που αποδίδεται στους μεμονωμένους φορείς ή τις διάφορες κατηγορίες φορέων, υπολογίζεται ως ποσοστό του αριθμού των δημοσιεύσεων που καταγράφει η επιμέρους οντότητα (π.χ. η κατηγορία φορέων, ο φορέας, το επιστημονικό πεδίο κ.λπ.) επί του εκάστοτε συνολικού αριθμού των δημοσιεύσεων που αποδίδεται στο ευρύτερο σύνολο αναφοράς (π.χ. το σύνολο της χώρας, η κατηγορία στην οποία ανήκει ο φορέας κ.λπ.) και όχι επί του αθροίσματος των επιμέρους οντοτήτων. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα (%) μερίδια των αναφορών, των επιστημονικών πεδίων, των συνεργασιών κ.λπ.

Ετσι, όσον αφορά την κατανομή των δημοσιεύσεων στους φορείς ή τις κατηγορίες φορέων, τα μερίδια φανερώνουν το βαθμό συμμετοχής (participation) μιας οντότητας στη διαμόρφωση του τελικού πραγματικού αριθμού του συνόλου στο οποίο αναφέρεται (π.χ. το βαθμό συμμετοχής της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» στην παραγωγή του συνόλου των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων ή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην παραγωγή του συνόλου της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΚ» κ.λπ.) και δεν αποτελούν επιμερισμό του συνολικού αριθμού στις επιμέρους οντότητες. 

Επίσης, η κατανομή των δημοσιεύσεων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία και τις υποκατηγορίες τους παρουσιάζει κάποιο βαθμό αλληλεπικάλυψης. Αναφέρεται ωστόσο ότι, όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική επεξεργασία των δεδομένων, το 80% περίπου των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων  καταχωρούνται σε ένα μόνο κύριο επιστημονικό πεδίο.

Τέλος, η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και για τη μέτρηση του αριθμού των συνεργασιών σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο: μια δημοσίευση που πραγματοποιείται με τη συνεργασία Ελλήνων ερευνητών από δύο διαφορετικούς φορείς προσμετράται ως μία εθνική συνεργασία στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων αποδίδεται όμως και ως μία εθνική συνεργασία σε κάθε φορέα. Αντίστοιχα, μια δημοσίευση ελληνικού φορέα που πραγματοποιείται με τη συνεργασία ξένων ερευνητών από δύο χώρες, προσμετράται ως μία διεθνής συνεργασία στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων, αποδίδεται όμως και ως μία διεθνής συνεργασία με κάθε χώρα.

 

Δημοσιευσεις Ανοικής Πρόσβασης

Ο Χρυσός Δρόμος για την Ανοικτή Πρόσβαση (Gold Open Access)

Σε ο,τι αφορά τον Χρυσό Δρόμο για την ανοικτή πρόσβαση, η δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου γίνεται εξαρχής σε ένα περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης, στο περιεχόμενο του οποίου έχουν πρόσβαση οι αναγνώστες χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Σε αυτή την περίπτωση οι συγγραφείς καλούνται να αναλάβουν το κόστος δημοσίευσης του άρθρου τους. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες επιστημονικών περιοδικών και κλάδων. 

Ο Πράσινος Δρόμος για την Ανοικτή Πρόσβαση (Green Open Access)

Ο Πράσινος Δρόμος αφορά στην αρχειοθέτηση του έργου των επιστημόνων από τους ίδιους (self-archiving). Σε αυτή την περίπτωση οι επιστήμονες μπορούν να τοποθετούν σε ένα αποθετήριο εργασίες τους που έχουν ήδη δημοσιευθεί, ή πρόκειται να δημοσιευθούν σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Το πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία είναι ότι ανακύπτουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) αυτών των δημοσιεύσεων συνήθως ανήκει στους εκδοτικούς οίκους που δημοσιεύουν τα περιοδικά. Μετά από διαπραγματεύσεις των επιστημόνων, των επιστημονικών ιδρυμάτων, και των φορέων χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας από τη μια μεριά και των εκδοτικών οίκων από την άλλη, βρέθηκαν λύσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε έναν επιστήμονα να δημοσιεύει σε ένα αποθετήριο άρθρα του που έχουν ήδη δημοσιευθεί σε περιοδικά, χωρίς να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κυρώσεων από τους εκδοτικούς οίκους.

Ο Υβριδικός Δρόμος για την Ανοικτή Πρόσβαση (Hybrid Open Access)

Μια τρίτη κατηγορία πρόσβασης είναι η περίπτωση της πρόσβασης σε επιστημονικές εκροές (επιστημονικά άρθρα, συνέδρια, reviews, κλπ) με έναν τρόπο υβριδικό. Όπως υπαινίσσεται και το όνομά της, αυτός ο τύπος πρόσβασης αφορά άρθρα τα οποία διατίθενται ανοιχτά, έναντι πληρωμής η οποία αφορά την χρέωση επεξεργασίας άρθρου (Αrticle Processing Charge - APC), ενώ σε άλλα άρθρα η πρόσβαση παραμένει κλειστή.

Ο Bronze Δρόμος για την Ανοικτή Πρόσβαση (Bronze Open Access)

Μια τέταρτη κατηγορία Ανοικτής Πρόσβασης αποτελεί η μορφή «Bronze». Πρόκειται για μια μορφή δημοσίευσης η οποία ξεκίνησε από τους ίδιους τους εκδότες και είναι ανοιχτά διαθέσιμη. Σε αυτήν, το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων (copyright status) δεν είναι σαφώς προσδιορισμένο. Γι’ αυτό τον λογο η κατηγορία αυτή τυπικά θεωρείται μια μη βιώσιμη μορφή Ανοικτής Πρόσβασης. Ωστόσο, παρότι επιλέγουμε να μην την θεωρούμε ως ξεχωριστή κατηγορία της Ανοικτής Πρόσβασης, θα συμπεριληφθεί στη συνολική εξέταση των δημοσιεύσεων της ΑΠ.  

Με βάση τις διαφορετικές μορφές, στάδια και συνθήκες στις οποίες ένα έγγραφο (επιστημονικά άρθρο, συνέδριο, review, κλπ.) μπορεί να εντοπιστεί σε ένα αποθετήριο η κατηγορία Green διακρίνεται απο τρεις υποπεριπτώσεις:

Green submitted

Τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί και προορίζονται για δημοσίευση, χωρίς ωστόσο να έχουν υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους.

Green accepted

Πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά προς δημοσίευση και φιλοξενούνται σε κάποιο αποθετήριο.

Το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών έχει αξιολογηθεί και οριστικοποιηθεί από ομοτίμους, αλλά ενδέχεται να μην έχει υποστεί επιμέλεια, διόρθωση ή στοιχειοθεσία απο την πλευρά του εκδότη.

Green published

Πρόκειται για οριστικοποιημένες δημοσιευμένες εκδόσεις άρθρων που φιλοξενούνται σε κάποιο θεσμικό ή θεματικό αποθετήριο (π.χ. ένα επιστημονικό άρθρο εκτός περιόδου εμπάργκο το οποίο δημοσιεύτηκε στο PubMed Central).

Σημείωση:

Οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να εμπίπτει στην Χρυσή (Gold), Υβριδική (Hybrid) ή Χάλκινη (Bronze) κατηγορία ΑΠ και την ίδια στιγμή να είναι διαθέσιμο στο κοινό σε μορφή Πράσινης (Green) ΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι η Πράσινη ΑΠ επικαλύπτει αυτές τις υπάρχουσες κατηγορίες ΑΠ με αποτέλεσμα το άθροισμα όλων των τύπων ανοικτής πρόσβασης (Gold, Hybrid, Bronze, Green submitted, Green accepted, Green published) να μην ισούται με τον συνολικό αριθμό των εγγράφων ΑΠ. Για αυτό τον λόγο, υπολογίζεται ο αριθμός των εγγράφων τα οποία εμπίπτουν αποκλειστικά στην κατηγορία ανοικτής πρόσβασης με πράσινο χρώμα (Green only). Αυτός ο αριθμός αφορά έγγραφα τα οποία εντοπίζονται μόνο σε δημόσια διαθέσιμα πηγές, όπως για παράδειγμα ένα αποθετήριο.

 

Green only

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που αφορά τους αποκλειστικά τον Πράσινο δρόμο ΑΠ (Green only) υπολογίζεται ως εξής.

Θεωρούμε τα παρακάτω σύνολα:

Green = {Green submitted, Green accepted, Green published} 

Non Green = {Gold, Hybrid, Bronze} 

Με στόχο να υπολογιστούν και να παρουσιαστούν έγγραφα τα οποία εντοπίζονται μόνο σε δημόσια διαθέσιμα πηγές  - Green only  - στο σύνολο των δημοσιεύσεων δεν συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύσεις στις οποίες υπάρχει επικάλυψη διαφορετικών κατηγοριών ΑΠ. Δηλαδή, αν Call  είναι το σύνολο το οποίο εμπεριέχει οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ των τύπων της κατηγορίας Green και Non Green, τότε λογίζονται αποκλειστικά και μόνο οι Non Green τύποι ΑΠ - δεν λαμβάνουμε υπόψιν μας τις περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται οποιοσδήποτε τύπος ο οποίος εμπεριέχεται στο σύνολο Green.

Παράδειγμα 1

Θεωρούμε ένα έγγραφο το οποίο ανιχνεύεται με τους παρακάτω τύπους ΑΠ:

Call_1 = {Gold, Green submitted, Green accepted}.

Τότε, για την αποφυγή επικαλύψεων και τον υπολογισμό του αριθμού των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης που αφορά αποκλειστικά τον Πράσινο δρόμο ανοικτής πρόσβασης (Green only)  θα έχουμε ότι Call_1  = {Gold}. Ομοίως, γενικά, ο υπολογισμός για παρόμοιες περιπτώσεις (Hybrid, Bronze σε συνδυασμό με Green) προκύπτει απο την "εξαίρεση" οποιοδήποτε τύπου Green απο το σύνολο Call.

Παρατήρηση 1

Δηλαδή, για τον υπολογισμό του αριθμού των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης ο οποίος αφορά οποιαδήποτε κατηγορία εμπίπτει στο σύνολο Non Green λογίζεται το σύνολο "Call  - Green". Συνεπώς αν Ν το πλήθος των στοιχείων για αυτή την κατηγορία τότε ο αριθμός των δημοσιεύσεων ο οποίος αφορά οποιαδήποτε κατηγορία εμπίπτει στο σύνολο Non Green υπολογίζεται ως Ν(Call  Green).

Παράδειγμα 2

Θεωρούμε ένα έγγραφο το οποίο ανιχνεύεται με τους παρακάτω τύπους ΑΠ:

Cgreen = {Green submitted, Green accepted}.

Παρατήρηση 2

Στην παραπάνω περίπτωση όπου το έγγραφο έχει αντιστοιχισθεί με δύο - ή τρεις εν γένει - διαφορετικούς τύπους από την λίστα Green τότε λαμβάνεται υπόψιν μόνο ένας κατά την καταμέτρηση (Green only).

Δηλαδή, αν Ν το πλήθος των στοιχείων σε αυτή την κατηγορία τότε ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εμπίπτει στην κατηγορία Green only υπολογίζεται ως N(Green only).

 

 Συνεπώς, το σύνολο των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία υπολογίζεται ως εξής:  

 

Ν(Green only) = Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης - Ν(Call  Green). (βλ.Παρατήρηση 1 και 2)

Για χάριν απλότητας το Green only, απο εδώ και στο εξής θα το ονομάσουμε ως Green.

 

 

Δείκτες απήχησης

Η εκτίμηση της απήχησης (ή επιρροής) των δημοσιεύσεων στην επιστημονική κοινότητα βασίζεται στη μέτρηση του αριθμού των αναφορών που λαμβάνουν (σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) και εκφράζεται από διάφορους δείκτες. Ο απλούστερος από αυτούς είναι ο δείκτης απήχησης (citation impact) δηλαδή ο μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση και υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού των αναφορών που καταγράφονται σε ορισμένη χρονική περίοδο προς το συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της ίδιας χρονικής περιόδου. Για τη συγκριτική αξιολόγηση των δημοσιεύσεων χρησιμοποιείται ο σχετικός δείκτης απήχησης (relative citation impact), ο οποίος συγκρίνει την απήχηση των δημοσιεύσεων μιας οντότητας (π.χ. της Ελλάδας) σε σχέση με την απήχηση των δημοσιεύσεων ενός καθορισμένου συνόλου αναφοράς (π.χ. χώρες μέλη ΟΟΣΑ) και προκύπτει από τη διαίρεση των αντίστοιχων δεικτών απήχησης. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν μεγαλύτερη απήχηση από το σύνολο αναφοράς.

Πλήθος επιστημονικών εργασιών επιβεβαιώνουν την επίδραση παραγόντων όπως οι διαφορετικές πρακτικές αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία ή το είδος της δημοσίευσης στον αριθμό των αναφορών και κατά συνέπεια στο δείκτη απήχησης. Ανάλογα με τους επιστημονικούς τομείς, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πρακτική δημοσίευσης, στο χρόνο απαξίωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στα μοτίβα αναφοράς δημοσιεύσεων (citation patterns). Για παράδειγμα, στην ιατρική και στη μοριακή βιολογία, παρατηρείται υψηλότατη παραγωγικότητα ως προς την ποσότητα των επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται ανά έτος. Συνήθως, ο αριθμός αναφορών των δημοσιεύσεων αυτών αυξάνεται και φτάνει στο μέγιστο σε μικρό χρονικό διάστημα από τη δημοσίευσή τους. Σε αντίθεση, στις κοινωνικές επιστήμες οι ρυθμοί δημοσίευσης είναι πολύ πιο αργοί και καταγράφονται αναφορές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευσή τους. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες, το μεγαλύτερο μέρος των επιστημονικών δημοσιεύσεων είναι βιβλία, μονογραφίες και άρθρα που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά εθνικής εμβέλειας. Σε άλλες επιστημονικές περιοχές (π.χ. σε ορισμένους κλάδους της πληροφορικής) είναι κοινή πρακτική η δημοσίευση σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια, χωρίς να ακολουθεί απαραίτητα αντίστοιχη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις καθιστούν αδόκιμη την άμεση σύγκριση δεικτών μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών πεδίων, συχνά και μεταξύ επιμέρους περιοχών του ίδιου ευρύτερου επιστημονικού πεδίου.

Στην παρούσα μελέτη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανομοιομορφίας στα μοτίβα αναφορών ανάμεσα σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία επιλέχθηκε η χρήση του σχετικού δείκτη απήχησης – κανονικοποιημένου βάσει επιστημονικού πεδίου (Field normalized citation score), ο οποίος αποτελεί βελτίωση παλαιότερων εναλλακτικών προσεγγίσεων όπως ο δείκτης Crown.

Ο δείκτης απήχησης μετά από κανονικοποίηση βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών θεματικών περιοχών συγκρίνει την απήχηση μιας δημοσίευσης σε σχέση με την απήχηση που έχουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια επιστημονική περιοχή. Ο δείκτης υπολογίζεται μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο ανέπτυξε το ΕΚΤ με βάση την κατανομή των δημοσιεύσεων στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές των βάσεων NSI και Incites.

Συγκεκριμένα, οι αναφορές κάθε άρθρου διαιρούνται με το μέσο όρο των αναφορών που λαμβάνουν παγκοσμίως τα άρθρα της εκάστοτε εξειδικευμένης θεματικής περιοχής και του αντίστοιχου έτους δημοσίευσης. Ο μέσος όρος των τιμών π.χ. για όλες τις δημοσιεύσεις ενός φορέα ή μιας κατηγορίας φορέων αποτελεί το συνολικό “κανονικοποιημένο” δείκτη απήχησης. Αντίστοιχα με το συνολικό “κανονικοποιημένο” σχετικό δείκτη απήχησης, μπορεί να υπολογιστεί ο σχετικός “κανονικοποιημένος” δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων του φορέα ή της κατηγορίας σε κάθε ένα από τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιήσεις στον αναμενόμενο αριθμό αναφορών τόσο στα διάφορα επιστημονικά πεδία όσο και σε σχέση με το χρόνο δημοσίευσης.

Ένα άλλο ζήτημα που συνδέεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων είναι αυτό της λοξότητας (skewness) της κατανομής των αναφορών σε άρθρα: Συνήθως, σε ένα σύνολο προς εξέταση άρθρων, υπάρχουν σχετικά λίγα άρθρα που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών, ενώ η πλειοψηφία έχει από λίγες έως μηδενικές αναφορές. Η ανισοκατανομή αυτή είναι πιθανό να διαφέρει κατά περίπτωση (π.χ. ανά επιστημονική περιοχή ή ανά φορέα), κάτι που μπορεί να αποτελεί στοιχείο χρήσιμο για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Δυστυχώς, αυτός ο παράγοντας δεν καταγράφεται επαρκώς στους βιβλιομετρικούς δείκτες που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία. Ένας δείκτης που εμφανίστηκε πρόσφατα στη βιβλιογραφία και λαμβάνει υπόψη του – τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό – τη λοξότητα είναι το λογαριθμικό z-score αναφορών (logarithm-based citation z-score). O εν λόγω δείκτης, πέρα από τους περιορισμούς και τις καταγεγραμμένες αδυναμίες του, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, καθώς δεν μπορεί να υπολογιστεί από τις βάσεις Incites και NSI. Μια ικανοποιητική προσέγγιση για το θέμα της ανισοκατανομής των αναφορών στα άρθρα, η οποία έχει υιοθετηθεί και στην παρούσα μελέτη, είναι η χρήση δεικτών που καταγράφουν τον αριθμό και το ποσοστό των αναφορών με υψηλή απήχηση ανά θεματικό πεδίο. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται τα άρθρα που κατατάσσονται – βάσει του αριθμού αναφορών τους - στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% της εξειδικευμένης θεματικής περιοχής τους, και με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται οι δείκτες που αναφέρονται στον αριθμό (P Top X%) και το ποσοστό δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση (Top X%). Οι δείκτες αυτοί λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τον κανονικοποιημένο σχετικό δείκτη απήχησης.

 

Μεγέθη μέτρησης της χρονικής μεταβολής των δεικτών

Στην παρούσα μελέτη η καταγραφή της μεταβολής των μεγεθών κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Συντελεστής Μεταβολής

Ο συντελεστής μεταβολής συγκρίνει τις τιμές ενός δείκτη (π.χ. αριθμός δημοσιεύσεων) ανάμεσα σε δύο συνεχόμενα έτη (π.χ. 2011 και 2012) ή ανάμεσα σε δύο κυλιόμενες πενταετίες (π.χ. 2007-2011 και 2008-2012). Ο συντελεστής μεταβολής ενός δείκτη ν ορίζεται ως εξής:

    

, όπου  Δνt1-t2  ο συντελεστής μεταβολής του δείκτη ν ανάμεσα σε δύο χρονικά στιγμιότυπα (έτη ή πενταετίες) t1 και t2. Οι τιμές του δείκτη στα δύο χρονικά στιγμιότυπα είναι νt1 και νt2 αντίστοιχα.

Ο συντελεστής ισούται με 1 αν δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο δείκτη ν ανάμεσα στα δύο χρονικά στιγμιότυπα t1 και t2.

Δείκτης σταθερής βάσης

Ο δείκτης σταθερής βάσης (π.χ. Αριθμός δημοσιεύσεων με έτος βάσης 2000 = 100) αποδίδει με ακρίβεια την διαχρονική εξέλιξη ενός δείκτη ν σε σχέση με την τιμή του δείκτη κατά το έτος βάσης t (π.χ. 2002). Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται ως εξής:

, όπου  νt1|t=100  η τιμή του δείκτη ν το έτος t1 με έτος βάσης το έτος t, νt1 η τιμή του δείκτη το έτος t1 και νt=100 η τιμή του δείκτη το έτος βάσης t.

 

Κατώτερος αριθμός δημοσιεύσεων

Για την εξαγωγή κατά το δυνατόν ασφαλών αποτελεσμάτων, τη μείωση της επίδρασης τυχαίων παραγόντων αλλά και τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων, ο υπολογισμός των βιβλιομετρικών δεικτών και της εξέλιξής τους ανά φορέα, κατηγορία φορέων ή επιστημονικό πεδίο πραγματοποιήθηκε στις περιπτώσεις που καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων. Ο αριθμός που υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι 75 δημοσιεύσεις στο σύνολο της περιόδου 2000-2014, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος, που, με δεδομένο τον συχνά χαμηλό αριθμό δημοσιεύσεων από τους διάφορους ελληνικούς φορείς, αποτελεί ένα καλό «συμβιβασμό» ανάμεσα στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και την παρουσίαση στοιχείων για όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς. 

 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων  

Οι στατιστικές για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά, στοχεύουν να παρέχουν αξιόπιστα δεδομένα, τα οποία τοποθετούμενα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον δεικτών αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για το ερευνητικό σύστημα της χώρας. Η εκτίμηση και η ερμηνεία των στατιστικών βιβλιομετρικών δεικτών θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που ενυπάρχουν σε όλες τις βιβλιομετρικές αναλύσεις.

Ένα σημαντικό δεδομένο το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την κατανόηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων είναι και ο αριθμός των δημοσιεύσεων καθώς και η συστηματικότητα στην παραγωγή τους που επηρεάζουν δείκτες όπως οι συντελεστές μεταβολής, οι σχετικοί δείκτες απήχησης, η κατανομή και τα ποσοστά δημοσιεύσεων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κ.α.

Στόχος της βιβλιομετρικής ανάλυσης που επιχειρεί το ΕΚΤ είναι να καταγράφονται όχι μόνο οι συνολικές τάσεις αλλά και οι εξαιρετικές επιδόσεις των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων, έστω και αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεμονωμένες. Στην κατεύθυνση αυτή παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα δεικτών, ο συνδυασμός των οποίων παρέχει μια πληρέστερη εικόνα για την ελληνική ερευνητική παραγωγή ενώ, προκειμένου να μειωθούν κατά το δυνατόν οι τυχαίες επιρροές, έχουν υιοθετηθεί τα ακόλουθα:

 • η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης πραγματοποιείται με δείκτες οι οποίοι υπολογίζονται σε χρονικά διαστήματα πενταετίας (2016-2020) προκειμένου να εξομαλυνθούν τυχαίες ετήσιες μεταβολές.
 • όπου είναι δόκιμο / δυνατόν δίνεται η εξέλιξη των δεικτών στη διάρκεια της περιόδου 2006-2020.
 • επισημαίνονται οι περιπτώσεις του μικρού αριθμού δημοσιεύσεων.
 • υιοθετείται ένας κατώτατος αριθμός δημοσιεύσεων, ο οποίος με δεδομένο το μικρό μέγεθος των ελληνικών φορέων θεωρείται ένας καλός συμβιβασμός ανάμεσα στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την ανάγκη να καταγραφούν δείκτες για όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς.
 • στις περιπτώσεις δεικτών όπου λαμβάνεται υπόψη η κατάταξη των δημοσιεύσεων ανά θεματική περιοχή υπάρχει πρόβλεψη για τη μη συμπερίληψη στον υπολογισμό ακραίων περιπτώσεων. Παράδειγμα αποτελεί το φαινόμενο ένας φορέας να διαθέτει σε μια περιοχή πολύ μικρό αριθμό δημοσιεύσεων, πιθανόν και με σημαντικές χρονικές ασυνέχειες στους χρόνους δημοσίευσης, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην κατάταξη άρθρων σε περισσότερες της μιας θεματικές κατηγορίες.
 • υιοθετήθηκε η πραγματοποίηση βιβλιομετρικής ανάλυσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων σε τακτική βάση. Στόχος είναι η κάθε έκδοση να αποτυπώνει την παρούσα κατάσταση ενώ σε συνδυασμό και με τις προηγούμενες να αποδίδει τις τάσεις.

 

 

 

Για την απόδοση των επιστημονικών πεδίων υιοθετούνται οι όροι στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες από τη χρήση ελληνικών όρων.